Utgifter i forbindelse med juridisk bistandKoster det noe å ta kontakt med oss?

Nei, dersom du tar kontakt med oss via e-post (se nærmere under "Kontakt" på forsiden), vil vi vederlagsfritt gi en kort tilbakemelding. Det samme gjelder dersom du tar kontakt via telefon.

Førstegangskonsultasjon:

Ofte er det slik at man lurer på om man i det hele tatt har å gjøre med et rettslig problem, eller om man har en god eller dårlig sak. Ved førstegangskonsultasjon med oss (som gjerne avtales via e-post eller telefon, som nevnt ovenfor) vil vi søke og finne svar på disse spørsmål, samt, dersom vi blir enige om at vi skal yte videre bistand i saken, legge en fremdriftsplan (herunder inngå en oppdragsavtale). Under dette første møtet vil vi også kunne bli enige om et prisoverslag (se nedenfor) på vår videre bistand i saken. Vi tilbyr gratis førstegangskonsultasjon med varighet inntil en halv time, under forutsetning av at møte resulterer i et oppdrag for oss. Dersom en slik konsultasjon ikke fører til noe oppdrag, faktureres den halve timen med kr. 740,- (eks. mva).

Priser/salærsatser:

Dersom ikke annet er avtalt, blir juridisk bistand fakturert etter medgått tid på oppdraget. Vi fører løpende timeliste som du har rett til å få kopi av. Timesatsen varierer mellom kr. 1.500,- og kr. 1.900,- (eks. mva), avhengig av oppdragets art, og om klienten er privat eller en bedrift. I de fleste tilfeller foretrekker dog klienten økonomisk forutsigbarhet. Dette løses ved at vi, i den grad oppdragets art tillater det, tilbyr klienten en fast pris på vår bistand (under enhver omstendighet har klienten krav på å få et overslag over antatt pris på oppdraget). I de fleste tilfeller hvor det avtales fast pris må vi dog ta visse forbehold, for å sikre oss mot uforutsette forhold som kan dukke opp under arbeidet med saken. Som en antydning vil følgende type saker koste (alle priser er eks. mva): Ektepakt: kr. 3.000,- - 4.000,-. Testament: kr. 3.000,- - 4.000,-. Samboeravtale: kr. 3.000,- - 5.000,-. Kontrakt/oppgjør ved salg av fast eiendom: fra kr. 14.000,- - 16.000,- (avhengig av omsetningssum, nevnte antydning forutsetter omsetningssum under kr. 5.000.000,-).

Ovennevnte priser er veiledende. De alminnelige prinsipp for advokaters salærberegning gjelder, hvilket innebærer at også moment utover medgått tid kan tillegges vekt ved beregningen.

 

Rettshjelp (forsikring og fri rettshjelp/rettsråd)

Rettshjelpsforsikring:

Din forsikring vil ofte inneholde en egen rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand dersom du er part i en tvist. Forsikringer av hjem/innbo, villa/bolig, hytte/fritidsbolig, motorvogn/MC og fritidsbåt vil normalt omfatte en slik rettshjelpsforsikring (les forsikringsavtalen). Forsikringen dekker normalt utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, med  inntil kr. 80.000,-. Vanligvis må man regne med en egenandel stor kr 3-4.000,-, med tillegg av 20% av overskytende beløp. Forsikringsdekningen har flere begrensninger og kan variere i innhold fra selskap til selskap. Blant annet dekkes ikke utgifter til tvist som har sammenheng med yrke/erverv, separasjon og skilsmisse, barnefordeling, namssaker, konkurs, straffesaker, m.m.

Fri rettshjelp/rettsråd :


Fri rettshjelp gis til den som har formue og inntekt under bestemte grenser, fastsatt av departementet. Fri rettshjelp utenfor rettergang gis som fritt rettsråd. Fritt rettsråd omfatter nødvendig rådgivning og bistand fra advokat i anledning et aktuelt problem. Fri rettshjelp kan også dekke utgifter til å føre en sak for domstolene. Søknad om fri rettshjelp avgjøres av fylkesmannen.